Orgel/samenhang

Orgel/samenhang

Ik voel de Winden Gods
Tjibbe Wiersma op het orgel in de Fermanje
Vrede Heer Geef Vrede Baukje Bosch
Stel mijn vertrouwen, ik zal u loven Heer. Baukje Bosch
Gez. 460 uit het oude liedboek v.d. kerken “Looft de Koning heel mijn wezen
Gez 421 uit het oude liedboekv.d.kerken”Zolang als ik op aarde leven zal
Baukje Bosch-Haisma, Zijn liefde zocht mij teder 
Baukje Bosch-Haisma: Ik wandel in het licht met Jesus
Gelegenheidskoor 

Stille nacht: Baukje Bosch

Preken Baukje Bosch