Menisten / Doopsgezinden

Menisten / Doopsgezinden

Doopsgezinden zijn christenen en maken deel uit van de Wereldkerk. Ons afzonderlijk bestaan gaat terug tot voor de Reformatie in de 16e eeuw. Onze plaatselijke en regionale gemeenten vormen in Nederland samen de ‘Doopsgezinde Broederschap’, sinds 1811 officieel verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een overleg- en dienstverlenend orgaan. ( website www.doopsgezind.nl ) 
De Doopsgezinde Broederschap met ongeveer 13.000 leden in Nederland bestaat zo’n 500 jaar. Buiten Nederland noemt men Doopsgezinden naar de Friese kerkhervormer Menno Simonsz; Mennonieten of Menisten in het Fries. 


Naast de doop op belijdenis stond en staat bij Doopsgezinden de zondagse onderlinge “vermaning” op grond van de bijbel tijdens de kerkdienst centraal. Vandaar, dat een Doopsgezinde Kerk ook Vermaning genoemd wordt. De Vermaning in Damwoude ligt aan de Doniaweg naast het Vermaningspad. In het verleden liepen veel gemeenteleden over de Halepaden naar de Vermaning en als laatste pad was daar dan het Vermaningspad. De Vermaning in Damwoude is een onopvallend kerkgebouw zonder toren. Aan de ene kant wordt deze begrensd door de kosterswoning en aan de andere kant door de nieuwe pastorie. Achter de nieuwe pastorie aan het Vermaningspad staat de Lyts Fermanje, de kleine Vermaning, een plek waar jongeren en kleine groepen samen kwamen. 

Gemeenten zijn naar ons besef volwaardige zelfstandige geloofsgemeenschappen. Zij aanvaarden de verplichtingen die voortkomen uit de onderlinge verbondenheid. De Doopsgezinde Broederschap heeft ervoor gekozen om als verbond van gemeenten zelfstandig verder te gaan, de nieuwe eeuw in. 

Wij nemen binnen de Wereldkerk een eigen plaats in, met ons benadrukken van 
– zelfstandige geloofsontwikkeling die toeleidt tot persoonlijke belijdenis, doop en deelname aan het avondmaal; – een intens gemeenteleven met gelijkwaardigheid van alle leden als “zusters en broeders”; in de vergadering van leden neemt de gemeente 
– zoekend naar de leiding van de Heilige Geest 
– haar besluiten; 
-het gezag dat wij God, in Christus, over ons leven willen toekennen, wat onder meer tot uitdrukking komt in nadruk op het vredesgetuigenis en het kritisch staan tegenover ander – werelds – gezag. 

Van wezenlijk belang achten wij voor en in de gemeente 
– de bestudering van de bijbel en de overige traditie: uitgaande van het evangelie van de God van Israel, die zich met mensen verbindt; 
– de dienst van de gemeenteleden aan elkaar, en aan de wereld die hongert naar gerechtigheid; 
– aanstekelijke vieringen, waarin ons geloof op een eigentijdse wijze wordt verwoord, verbeeld en beleefd; 
– de opdracht om, ook naar buiten toe, in daad én woord te getuigen van de hoop die ons is. 

Daarom willen we: 
– open staan voor hen die zoeken naar beschutting, naar zingeving, naar hoop, troost en bemoediging, zowel in de gemeente als daar buiten: door pastoraat, diakonaat en zending;
– werken aan de toerusting van gemeenteleden, waaronder predikanten en andere vrijgestelde krachten; – investeren in geloofsopvoeding van kinderen in en buiten de gemeente; 
– informatie beschikbaar stellen over onze Broederschap, zowel langs vertrouwde wegen als via de moderne kanalen. 

Daarbinnen staat de Doopsgezinde Gemeente Damwoude met haar Vermaning aan de Doniaweg te Damwoude met leden en belangstellenden. De leden zijn gedoopt en hebben belijdenis gedaan. Iedereen, die verder actief deel uit maakt van de gemeente wordt een actieve belangstellende genoemd. Het aantal passief belangstellenden is veel groter. Het merendeel is lezer van het kerkblad “Contact”.