Contact

Contact

Doopsgezinde kerk, De Fermanje 
Doniawei 34, 9104 GM Damwâld. Tel. 0511-421817 
Kerkdiensten: iedere zondag om 09.30 uur 

Predikant Ds. Roelof Akse
Balsem 26  9285 KD Buitenpost  tel. 06-24 546 498

Kerkenraad
 
Alle Flootman (voorzitter): tel: 0511- 422997

Kosterij / contact verhuur kerk 

Aly Oldenbeuving tel. 06-17 838 499                                                                                   

Kerkenraadskamer 
Doniawei 34 Damwâld tel. 0511-421817. 

Boekhouding
Foppe Minnema Foarwei 154 9104 CC Damwâld tel. 0511-421049. 

Contact (kerkblad) 
Aly Oldenbeuving tel: 06-17 838 499